Autoškola

Autoškola RB SOU autoopravárenské zajišťuje bezplatně v posledním ročníku studia přípravu k získání těchto skupin řidičských oprávnění dle studijních oborů:

 • Karosář  B
 • Autoelektrikář  B
 • Mechanik opravář motorových vozidel  B+C

Dále žákům nabízí rozšíření, nebo výuku všech skupin řidičského oprávnění a možnost získání profesního průkazu za zvýhodněných podmínek.

Veškeré poplatky související s danou zkouškou, doplňkovým výcvikem a školením studenti uhradí na studijním oddělení školy dle platného ceníku pro daný školní rok.

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO AUTOŠKOLY:

Podrobnosti o podání žádosti o přijetí do výuky a výcviku sdělí žákům dané třídy ředitel školy na začátku školního roku.

Přijímání žádostí v daném školním roce, bude ukončeno nejpozději 30.9. Z důvodu dodržení zákonem stanovené učební osnovy není možné přijímat žádosti po uplynutí stanovené lhůty.

PŘED ZKOUŠKOU

 Autoškola ukončí výuku a výcvik a přihlásí žáka k závěrečné zkoušce, pokud žák: absolvuje všechny hodiny výuky a výcviku předepsané učební osnovou

 • má potřebné znalosti a dovednosti pro vykonání zkoušky
 • splní elektronický test nejméně na minimální počet bodů dle skupiny Ř.O.
 • ve výcviku v řízení vozidla je hodnocen nejhůře známkou 3

Při poslední jízdě žák odevzdá učiteli nepoškozený průkaz.

Do data 1. zkoušky je nutné mít uhrazeny všechny případné poplatky škole (např. za doplňovací výcvik, prostoje a závěrečnou zkoušku).

ZKOUŠKA

Žadatel má na vykonání zkoušek lhůtu 6 měsíců ode dne zahájení 1. zkoušky.

ŽADATEL NA ZAČÁTKU ZKOUŠKY V DANÉM DNI ZKUŠEBNÍMU KOMISAŘI VŽDY PŘEDKLÁDÁ:

 • platný občanský průkaz (v případě ztráty doklad o ztrátě vydaný příslušným úřadem + platný cestovní pas)
 • řidičský průkaz (pokud je žadatel již jeho držitelem)
 • žádost o přijetí do výuky a výcviku
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení poplatku Magistrátu

Pokud žadatel při zahájení zkoušky nepředloží všechny výše uvedené doklady, zkušební komisař jej ke zkoušce NEPUSTÍ !